V A R I A T I O N E N

Variation VI c, 2017

50x50 cm

Edition Original

Limitierte Auflage 8+2 e.a.

Preis  /  Anfrage

L E B E N

Kerstin Nieke, 2017

27 x 41 cm

Edition Original,

limitierte Auflage 8+2 e.a.

Preis  /  Anfrage

L A N D S C H A F T

Zeeland VII, 2016

40x60 cm

Edition Original

Limitierte Auflage 8+2 e.a.

Preis  /  Anfrage

E D I T I O N   I

The Tempest, 2017

9 x 13,5 cm

Edition I

limitierte Auflage 99+8e.a.

Preis  /  Anfrage